VCT2 自动切管工具

  • 旋转动作由带 SCR 遥控器的 120 V 小型交流电机驱动
  • 独特分配器设计采用了不锈钢衬套,延长喷嘴寿命、便于清洁、减少回火
  • Wall thickness: 0.065 – 0.500″| 1.65 – 12.7 mm (with tips supplied)
  • 刀具:乙炔 00 号,0 号,1 号各 1 个
  • 电机额定值:15 W,10000 rpm
  • 电源要求:120 V,单相,60 Hz,15 A
  • 重量:33 lbs. | 15 kg