W07型AGS Vic-Ring刚性接头系统

  • 接头安装在随配的环上,保证在腐蚀性系统中完整的管道壁厚
  • 尺寸 14 – 50″ | DN350 – DN1250
  • 压力可达350 psi | 2413 kPa | 24 bar
  • 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系