TA 7FP (FUS1ON P) 系列压力独立组合平衡控制阀 (PIBCV)

  • 测量流量、压差、温度和泵压头
  • 具有EQM特性(等百分比修正)
  • 1¼ - 2″ | DN32 - DN50,NPT 内螺纹,230 psi | 1586 kPa | 16 bar
  • 2½ - 6″ | DN65 - DN150,ANSI Class 150 法兰,365psi | 2517 kPa | 25bar
  • 额定温度范围 -4°F 至 250°F | -20°C 至 120°C
  • 关于尺寸 ½ – 1″ | DN15 –– DN25,请参见 TA TCP 系列
  • 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系