TA 7DA 系列紧凑型压差控制器

  • 提供用于供暖和制冷系统的压差控制器
  • 尺寸 ½ – 2″ | DN15 – DN50
  • 压力可达365 psi | 2517 kPa | 25 bar
  • 额定温度 +14°F 至 +248°F | -10°C 至 +120°C
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系