TA Series TC/TCM Terminal Balancing and Control Valve for Modulating and On-Off Control

  • TA TC系列 – 设计用于开关控制
  • TA TCM 系列 - 设计用于调节控制或开关
  • 在较长使用寿命期间确保精确地液体循环控制和最佳吞吐能力
  • Sizes from ½ – 1″ | DN15 – DN25 mm
  • 压力可达230 psi | 1586 kPa | 16bar
  • 额定温度范围-4°F至250°F | -20°C至120°C
  • 仅在某些地区销售,有关详细信息,请与 唯特利 联系