VicFlex™ AH2-CC 系列编织软管 

  • 采用捕获接头专利技术;可以快速安全的安装,并进行螺栓座对螺栓座目视确认
  • 可提供最紧凑的弯曲度;100% 抗扭结
  • 最小弯曲半径:cULus -– 2英寸 | 51毫米,FM -– 7英寸 | 178毫米,VdS/LPCB -– 3英寸 | 76.2毫米
  • 尺寸 31 – 72″ | 790 – 1830 mm
  • 压力可达 232 psi | 1600 kPa | 16 bar