TA 782 系列压差泄压阀

  • 用于供暖和制冷系统的可调节旁路
    泄压阀
  • 尺寸 ½ – 1¼" | DN15 – DN32
  • 压力可达 290 psi | 2000 kPa | 20 bar
  • Rated from -4°F to +248°F | -20°C to +120°C
  • 仅在某些地区供应,有关详细信息,请与Victaulic(唯特利)联系